Skip to content

VIDEOS: Devon Larratt vs Denis Cyplenkov, Georgi Tsvetkov vs Zaur Payzulaev, Todd Hutchings vs Kydirgaly Ongarbaev

Devon Larratt vs Denis Cyplenkov – East vs West X World Title Match

Todd Hutchings vs Kydirgaly Ongarbaev – East vs West 105kg World Title Match

Georgi Tsvetkov vs Zaur Payzulaev – East vs West X

Source: Engin Terzi Enigma of Rage